Με την αρ. πρωτ. 2622/08-11-17 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση MOHHAMAD RAFIQ, ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 31/10/2017,  διαπιστώθηκε έλλειψη ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα στο προιον AHMED TEA (ΤΣΑΙ) κατά παράβαση των άρθρων 7 του Ν. 4177/13 και  άρθρου 1 παρ 2 της Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ