ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2649/28-09-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

HOSSAINMDZAKIR, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, έδρα: Παιωνίου 34-36, Αθήνα, υποκατ. Ηπείρου 45, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-09-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής πώλησης στην προθήκη με τους ξηρούς καρπούς εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.