ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 268/03-02-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, Χαλκοκονδύλη 9 – Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 25-01-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών, σε τυποποιημένα σάντουιτς σε βιτρίνα εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 §2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.