ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

                         [ άρθρο 24 § 2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’) ]

Με την αρ. πρωτ. 2698/3-10-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΤΑΛΙΑΣ «ΣΕΦΤΑΛΙΩΤΙΚΟ», ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, Πουλίου 2, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 22-09-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη δελτίου παραπόνων πελατών κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 96 § 1 των Καν. ΔΙΕΠΠΥ.