Με την αρ. πρωτ. 2729/20-11-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΜΕΑΤ4ALLMON. IKE ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠ. ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, Φιλοποίμενος 12-14, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 10-11-2017, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας με την τιμή πώλησης για το προϊόν «ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΟΝΤΡΑ» που ήταν προς πώληση στην βιτρίνα  του καταστήματος,   κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 §1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. για την οποία σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 2Α του ιδίου άρθρου προβλέπεται συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000€.

Το γεγονός ότι το ανωτέρω ποσό βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 ορίζεται στο διπλάσιο, επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει δύο φορές στην ίδια παράβαση εντός τριετίας.