Με την αρ. πρωτ. 2773/24-11-2017  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΤΥΡΟΓΑΛΑ ΣΤ. ΜΑΡΙΝΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, Λυκούργου 6-8 Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15-11-2017, διαπιστώθηκε έλλειψη αναγραφής «κατεψυγμένο» στις πινακίδες πώλησης για τα είδη «κουρού τυρόπιτα» και «ψωμί τσιαπάτα», τα οποία εντοπίστηκαν στην κατάψυξη της επιχείρησης κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1Γ των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.