Με την με αριθ. 2782/15-07-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην επιχείρηση ΑΘΑΝ. Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (φαρμακείο) για παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-17),  γιατί σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 07-07-2021 στην επιχείρηση επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 40 στο Μαρούσι, διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο σημείο πώλησης προϊόντος Για τα παραπάνω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 4 της ίδιας Υ.Α.