Με την με αρ. πρωτ. 2818/15-4-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00), στην επιχείρηση «ΞΥΛΟΘΕΡΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.», με έδρα την οδό Λάμπρου Κατσώνη 207, στους Αγίους Αναργύρους, για ελλιπείς ενδείξεις σε συσκευασία στερεών βιοκαυσίμων, που αποτελεί παράβαση σύμφωνα με το Αρθρ. 133§1 της Υπ. Απόφασης Α2-718/14 (ΦΕΚ 2090/Β΄/14), και τιμωρείται σύμφωνα με το Αρθρ.133§5δ, της ιδίας Απόφασης.