Με την με αρ. πρωτ. 2870/25-04-18 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΑΧΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Κ.», με έδρα Ο.Κ.Α.Α.-ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1-Κ2 06Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 24, στον Αγ. Ι. Ρέντη, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 23/03/2018 προέκυψε η έλλειψη της ένδειξης της κατάταξης του σφαγίου επί του παραστατικού διακίνησης βοείου κρέατος, σύμφωνα με την Κοινοτική Κλίμακα Κατάταξης, όπως αυτή ορίζεται στο Αρθρ. 18§4 της Υ.Α. 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-8-2017), παράβαση η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το Αρθρ. 18§5Γ της ιδίας, παραπάνω, Υπ. Απόφασης.