Με την υπ’ αριθ. 2925/22-04-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500,00), για παράβαση του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 4446/16 (Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α΄/22-12-16) και του άρθρου 1 παρ 2 της ΚΥΑ 45231/17 (ΦΕΚ Β’ 1145/27-4-17), στην επιχείρηση Κ. ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ Ε.Π.Ε. (ενδύματα),  διότι σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 10-04-2019 στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της οδού Μεσολογγίου 59Α στη Ν. Ιωνία, διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω επιχείρηση δεν είχε εγκατεστημένο τερματικό αποδοχής καρτών POS. Για τα παραπάνω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500,00) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της ΚΥΑ 45231/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.