ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2926/15-12-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

MIAH ULLAH AHSAN ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΙΛΙΚΩΝ, Σωκράτους 66, Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 08/12/2014, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προϊόν «Cream Crackers σίτου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ καθ. Βάρ. 140 γρ» ως μεμονωμένο προϊόν ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας. Στοιχεία προϊόντος όπως αναγράφονται επί της συσκευασίας : Ημ. Λήξης 04/15. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.