Με την με αριθ. 2950/19-04-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00) στην εταιρεία CRISTOREΙ.Κ.Ε. (εμπορία ενδυμάτων) με έδρα την οδό Δήμητρας 3 – 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ για παράβαση των διατάξεων της με αριθ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), διότι μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 01-04-2019 σε υποκατάστημα της εταιρείας I.S.B. A.E. επί της οδού Κολοκοτρώνη 10 – 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ σε ενδύματα και στα αντίστοιχα παραστατικά εμπορίας τους, διαπιστώθηκε ότι η προμηθεύτρια εταιρεία CRISTOREΙ.Κ.Ε. διέθετε προς πώληση στην ελληνική αγορά έξι κωδικούς προϊόντων, χωρίς να αναγράφονται οι υποχρεωτικές ενδείξεις, της εμπορικής επωνυμίας, την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση, από τα οποία να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που τα διαθέτει στην ελληνική αγορά κατά παράβαση του άρθρου 50 §1Α της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, γεγονός που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 50§ 9Β της ίδιας απόφασης με διοικητικό πρόστιμο πεντακόσιων ευρώ (€ 500,00) ανά κωδικό προϊόντος.