ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2993/2-11-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση,

CENO REX PETRIT ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ , ΚΥΨΕΛΗΣ 58α ΑΘΗΝΑ , διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 24-10-2016, διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο έλλειψη πινακίδας τιμής στα προϊόν «πάστες» στην βιτρίνα εντός του καταστήματος   κατά παράβαση  

του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 των καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.