ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 3011/18-12-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη, σύμφωνα με την Υ.Α. Α2-718/14 άρθρο 91 § 5 (ΦΕΚ 2090 Β’), σε συνδυασμό με το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’), πρόστιμο 1.500,00 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ), στην επιχείρηση

ΑΓΟΡΑ ΙΛΙΣΙΩΝ Α.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ, Κ. Βεντήρη & Χατζηγιάννη Μέξη, Αθήνα,

για έλλειψη αναγραφής επί των τιμοκαταλόγων των ενδείξεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α), (γ) και (στ) του άρθρου 91 § 4 της Υ.Α. Α2-718/14.