Με την υπ’ αριθμ. 3020/11-04-2019 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΖΟΥΡΟΣ – ΣΤΡΟΥΜΠΑ Ο.Ε.», με έδρα επί της οδού Καραολή – Δημητρίου 20, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 02/04/2019 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στην ενδεικτική πινακίδα του είδους «Μεταλλική Χάντρα τεμ 100 περιπ» αναγραφόταν «τιμή άνευ ΦΠΑ 3,20€» και «τιμή με ΦΠΑ 3,99€», ενώ η σωστή τελική τιμή μετά τον υπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) θα έπρεπε να είναι 3,97€, κατά παράβαση του άρθρου 1 § 2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), σύμφωνα με το οποίο η τελική τιμή πώλησης πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ.