ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 303/25-02-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

«ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, HAZIZAJ MAKSIM TOY RRAPO, YΠΟΚ/ΜΑ:Αρμοδίου 41,Αθήνα (εντός της Βαρβακείου Κρεαταγοράς)»

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 16/02/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής για τα ολόκληρα αρνιά ΦΡΕΣΚΑ ΝΤΟΠΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 § 1ε των Καν. ΔΙΕΠΠΥ.