Με την αρ. πρωτ. 3031/20-12-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση  URSHINITEKIILIRIANΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ, Κ.Α.Α. Π37, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 12-12-2017 διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα λαυράκια φρέσκα ιχθυοτροφείου 9,99 ευρώ & Φαγγριά φρέσκα 14,99 ευρώ κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.