Με την υπ’ αρ. 3042/11-04-2019 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (60.500€), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013), στην επιχείρηση «CRISTOREIKE» με έδρα επί της οδού Δήμητρας 3, στο Μαρούσι, για τους παρακάτω λόγους:

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα που διατηρεί η επιχείρηση ISB A.E. επί της οδού Ταξιαρχών 46 στον Κορυδαλλό και μετά από μελέτη των στοιχείων που λήφθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο και των στοιχείων που ζητήθηκαν και προσκομίσθηκαν στην Υπηρεσία μας από την επιχείρηση I.S.B. A.E. και τα οποία περιλαμβάνουν εμπορικά έγγραφα και παραστατικά με τα οποία προμηθεύτηκε τους κωδικούς προϊόντων που ελέγχθηκαν από την επιχείρηση CRISTORE I.K.E. κι εκείνη με την σειρά της από επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαπιστώθηκαν για την CRISTOREIKE τα παρακάτω:

Α. διέθεσε προς πώληση στην ελληνική αγορά 20 κωδικούς προϊόντων, στην ετικέτα των οποίων δεν αναγράφεται η εμπορική επωνυμία, η ηλεκτρονική ή η ταχυδρομική διεύθυνση, από τα οποία να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που τα διαθέτει στην ελληνική αγορά κατά παράβαση του άρθρου 50 παρ. 1Α της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017). Για την παράβαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 9Β της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος ήτοι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).

Β. διέθεσε προς πώληση στην ελληνική αγορά 13 κωδικούς προϊόντων με ετικέτα επισήμανσης-πώλησης που παραπλανά τον καταναλωτή ότι πρόκειται για προϊόντα Γαλλίας ή Ιταλίας, ενώ σύμφωνα με την σήμανση των κατασκευαστών τους πρόκειται για προϊόντα προέλευσης Κίνας, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017). Για την παράβαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4Γ της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος ήτοι τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ (39.000€).

Γ. Εξέδωσε 10 τιμολόγια με τα οποία διέθεσε στην I.S.B. A.E. τους ως άνω 13 κωδικούς προϊόντων προέλευσης Κίνας, χωρίς να αναγράφει επί αυτών την προέλευση των προϊόντων κατά παράβαση του άρθρου 13 του Ν. 4177/2013 και του άρθρου 80 παρ. 2 της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017). Για την παράβαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 3Γ της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό ήτοι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).

Δ. Διέθεσε προς πώληση στην ελληνική αγορά ένδυμα με κωδικό WL 1567.9882 το οποίο δεν φέρει σήμανση με τις πληροφορίες για την φροντίδα του (πληροφορίες συντήρησης), κατά παράβαση του άρθρου 50 παρ. 1Δ  της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017). Για την παράβαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 9Β της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).

Ε. Διέθεσε προς πώληση στην ISB A.E. ένδυμα με κωδικό WL 1567.9882 που δεν φέρει σήμανση ως προς την σύνθεση των ινών από τον κατασκευαστή του, χωρίς να αναφέρεται αυτή (η σύνθεση) στο συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο, ήτοι το τιμολόγιο πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 61 παρ. 3 της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).  Για την παράβαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 6Δ της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χχίλια ευρώ (1.000€).