Με την με αριθ. 3113/17-04-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00), στην εταιρεία CORAL Α.Ε. για παράβαση του άρθρου 20 §5 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 8.1 εδάφιο (ii) της με αριθ. Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ13098/1156/7.7.2010 (Β’ 1039) γιατί σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο πρατήριο υγρών καυσίμων ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. στο Χαλάνδρι, ελήφθη δείγμα «Βενζίνης Αμόλυβδης 97 ron» που εξετάστηκε από την Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γ.Χ.Κ. και βρέθηκε μη κανονικό διότι περιείχε κινιζαρίνη που χρησιμοποιείται ως ιχνηθέτης για την αμόλυβδη βενζίνη 95 ron. Το δείγμα βυτίου της προμηθεύτριας εταιρείας CORAL Α.Ε. βρέθηκε επίσης μη κανονικό. Επιβλήθηκε πρόστιμο στην προμηθεύτρια εταιρεία CORAL Α.Ε. η οποία παρέδωσε το μη κανονικό καύσιμο στην εταιρεία ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. Το ανωτέρω επιβληθέν ποσό προστίμου προκύπτει από διπλασιασμό του προστίμου λόγω υποτροπής αφού στην εταιρεία «CORAL Α.Ε.» έχει επιβληθεί πρόστιμο για την ίδια παράβαση.