Με την υπ’ αρ. 3174/19-4-2019 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» με έδρα στην οδό Θράκης 60 στο Πέραμα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 11/4/2019 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν στην αναρτημένη πινακίδα πώλησης του προϊόντος «Γαλλικά macarons» τα συστατικά του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 1169/2011 που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες κατά παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1Δ της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).