ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 320/17-02-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια ευρώ)  στην επιχείρηση,

ΤΡΙΑΘΛΟΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, Ηφαίστου 16 – ΑΘΗΝΑ,

διότι, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών σε θήκες κινητών, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.