[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3215/18-05-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €) στην επιχείρηση «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΣΑΚΚΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στη διεύθυνση Ο.Κ.Λ.Α. Κ3-06 Β(38) στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 27/03/2018 σε κρεοπωλείο που βρίσκεται στο Αιγάλεω, διαπιστώθηκε α) ότι το κρεοπωλείο προμηθεύθηκε με το με αριθ. 11523/25-03-2018 Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο εκδόσεως της επιχείρησης ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΣΑΚΚΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. είδος σφαγίου, το οποίο επί του ανωτέρω παραστατικού αναφέρεται ως «ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΑΛ.», ενώ ήταν ΒΟΕΙΟ, σύμφωνα με την ετικέτα-ταυτότητα του ζώου, περιγραφή η οποία αποτελεί παραπλανητική ένδειξη επί του παραστατικού εμπορίας και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 18§5δ της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) με πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παραστατικό, β) ότι επί του ίδιου παραστατικού δεν αναγράφεται η κατάταξη του σφαγίου, βάση της Κοινοτικής Κλίμακας Κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18§4 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), το οποίο αποτελεί παράβαση, ως ελλιπής αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 18§5γ της προαναφερθείσας Υπ. Απόφασης με χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.