ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 33/15-01-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση – αναψυκτήριο

MANSOOR YOUSEFI του MAS, Εμμ. Μπενάκη 17, Αθήνα,

διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 09/01/2015, διαπιστώθηκε “μη αναγραφή κατεψυγμένων σε σφολιατοειδή”, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 2 παρ. 1β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.