ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 335/10-02-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΓΚΟΓΚΟΥ Β. ΖΩΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΕΙΔΗ ΖΑΧ/ΚΗΣ ΚΑΦΕ, Ευρυπίδου 57-59-61, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 29-01-2016,διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών στις καραμέλες εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 §2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.