ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 3411/09-12-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

ZAMANMD. BADIUZ – ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Μενάνδρου 68 – Αθήνα, ΑΦΜ: 111138937, ΔΟΥ: ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 30-11-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών σε αναψυκτικά σε ψυγείο-βιτρίνα εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.