Με την με αριθ. πρωτ. 3726/20-7-2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00) στην εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για παράβαση του άρθρου 2§9 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-17). Σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας στις 9-7-2020 στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της οδού Πελοποννήσου 58, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διαπιστώθηκε απαίτηση ή είσπραξη υψηλότερης τιμής στο ταμείο από αυτή που αναγραφόταν στην πινακίδα στο ράφι στο σημείο έκθεσης του είδους «IFANTIS ΠΑΡΙΖΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ χωρίς γλουτένη». Για την παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00) ανά κωδικό προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 2§14γ των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και αυτό τριπλασιάζεται λόγω επανειλημμένης υποτροπής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013.