ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 400/12-03-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση Παντοπωλείο 

NASIR AHAMED NAEEM, Μενάνδρου 13, Αθήνα,

διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 04/03/2015, διαπιστώθηκε μη αναγραφή προέλευσης στο προϊόν “Πατάτες” κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 2 παρ 1β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.