ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 404/11-03-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

MOHAMADRAFIQ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Μενάνδρου 19, ΑΘΗΝΑ,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 04-03-2015, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προϊόν λουξ πορτοκαλάδα 330ml – Αναψυκτικό ως μεμονωμένο προϊόν, ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.