ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 411/16-02-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΣΑΒΙΝΑ ΜΑΛΟΥΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ, Κάνιγγος 12, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 05-02-2016,διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προιόν «εκλεράκια» εντός του ψυγείου, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 §2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.