Με την υπ’ αριθ. 4564/9-3-2015 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4177/2014 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/08-08-2013) σε συνδυασμό με το  άρθρο 133 παρ. 5β της υπ’ αριθ. Α2 –718 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014), στην επιχείρηση ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, με έδρα στη Θήβα Βοιωτίας, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4177/2013, που διενεργήθηκε στις 2-3-2015 διαπιστώθηκε ότι στο αριθ. 2054/8-1-2015 παραστατικό διακίνησης καυσίμων στερεής βιομάζας που εξέδωσε η επιχείρηση, δεν αναγράφονταν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 133§4 της Α2-718 Υ.Α. (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) στοιχεία, ήτοι η προέλευση, η πηγή και η κλάση του προϊόντος “πέλλετ ξύλου”.