Με την αρ. πρωτ. 472/21-03-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, Δράκοντος 13, Κολωνός διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 12-03-2019, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο νερό εντός του ψυγείου κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.