Με την υπ’ αριθμ. 4820/17-09-2020 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στην επιχείρηση «RETAIL WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με έδρα επί της οδού Ερμού 25 στην Κηφισιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 08-09-2020 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι για το είδος «USBLEGAMIUSB 4 ΘΕΣΕΙΣ» δεν είχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις πώλησης κατά παράβαση του άρθρου 1§2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).

Επειδή η ως άνω επιχείρηση είχε υποπέσει στην ίδια παράβαση εντός της προηγούμενης τριετίας, το πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 4177/13, διπλασιάζεται.