Σύμφωνα με το υπ.αρ.4940/8-12-20 έγγραφο, το τμήμα Εμπορίου Νοτίου τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβάλλει πρόστιμο συνολικής αξίας 800(οκτακοσίων) ευρώ στην επιχείρηση “ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ-ΛΕΩΝΙ- ΔΟΥ 113 ΣΠΑΡΤΗ” σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2β-περ.27 και το άρθρο 24 του Ν.4235/14 για μή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με δείγμα αρχικώς δηλωθέντος ως εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (δ.τ.ΔΩΡΙΚΟ) το οποίο κατόπιν οργανοληπτικής εξέτασης τελικώς κατετάγη στην κατηγορία του ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. Η ανωτέρω επιχείρηση είναι η προμηθεύτρια του συγκεκριμένου προιόντος.