ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 511/20-03-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

KULLOLI EVANGJELOS ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, ΠΛ. ΚΑΡΥΤΣΗ 2, ΑΘΗΝΑ,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 16-03-2015, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν τιμοκατάλογοι για πώληση ειδών σε πακέτο εκτός καταστήματος (take away), σύμφωνα με τους Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 92 § 3 και άρθρο 91 § 1 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.