Με την υπ’ αριθ. 5141/10-04-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00), στο κρεοπωλείο ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΠΥΡ. ΤΣΑΒΟ που εδρευει στην Ν. Ιωνία για παράβαση των διατάξεων  της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης διότι κατα τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 23/03/2018 διαπιστώθηκε η αναγραφή ανακριβούς ένδειξης της προέλευσης επι κομμάτι σφαγίου στην πινακίδα πώλησης του. Στην πινακίδα αναγραφόταν η ένδειξη Ελλάς ενώ τα τιμολόγια ανέγραφαν Γαλλία. Το γεγονός συνιστά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 2Ε,  των  κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Υ.Α 91354/17 Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β’/30-08-2017), όπου τιμωρείται διοικητικά το ίδιο άρθρο της ανωτέρω Υ.Α.