Με την αρ. πρωτ. 519/28-03-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΜΙΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ, Υπ. Ευρυπίδου 45, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-03-2019, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στους α) χαλβάδες και β) λουκάνικα εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.