ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 545/23-02-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση

GRECOS PROJECT I.K.E. – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, Μητροπόλεως 5 – Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15-02-2016, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν «κοτόπουλο φιλέτο» δεν δηλώνονταν ως κατεψυγμένο, αντιθέτως δηλώνονταν ως φρέσκο με αποτέλεσμα να παραπλανάται ο καταναλωτής. Το ανωτέρω προϊόν βρέθηκε στην κατάψυξη του καταστήματος.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν.4177/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.