Με την υπ’ αρ. 5873/25-6-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «Δ. ΖΑΝΝΗ & Φ. ΖΑΝΝΗ ΟΕ» με έδρα επί των οδών Καρπάθου & Λ. Χατζηκυριακού 107 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 15-6-2018 στο κατάστημα εστίασης της ανωτέρω επιχείρησης επί των οδών Καρπάθου & Λ. Χατζηκυριακού 107 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος καλαμάρι γόνος το οποίο βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).