Με την υπ’ αρ. 5919/18-09-2019 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο εξήντα δύο χιλιάδων (62.000) ευρώ στην επιχείρηση «FANPETROLΕ.Ε.» με έδρα επί της οδού Π. Ράλλη 176 στη Νίκαια, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πρατήριο υγρών καυσίμων της επιχείρησης, που βρίσκεται στην ανωτέρω διεύθυνση, διαπιστώθηκε:

α) σφάλμα μετρητή που υπερβαίνει το -1,5% σε δύο ακροσωλήνια (βενζίνη αμόλυβδη 95 RON– πετρέλαιο κίνησης) γεγονός που συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 3α του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013) και

β) το πρατήριο δεν κατείχε τα δελτία ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης των αντλιών, γεγονός που συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 84 παρ. 7 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/B΄/30-08-2017).