ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 646/09-04-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

MOHAMMAD HYDER ΤΟΥ KARI ABOUS SAMAD, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-INTERNET, Υπ/μα: Μιχ. Κόρακα 29, Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 02/04/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη ένδειξης προέλευσης στα οπωροκηπευτικά που πωλούνταν εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1Β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.