Με την υπ’ αριθμ. EM – 662/15-05-2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στην επιχείρηση ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ με Α.Φ.Μ. 130535715 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και έδρα επί της Πλατείας Δημ. Σωτηρίου, Μαρκόπουλο σύμφωνα με το άρθρο 34§6Β  της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση της §1Δ του ιδίου άρθρου, διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «Σκουμπρί», δεν αναγραφόταν στην πινακίδα πώλησης η ζώνη αλίευσης (FAO).