Με την υπ’αρ. 6783/7-5-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 1 (παρ.5β) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ Δ. ΑΝΝΑ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 27.04.2015 στο κατάστημα της παραπάνω επιχείρησης στη N. Σμύρνη (Βίαντος 18), διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν γάλα φρέσκο ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ 1 lt δεν αναγραφόταν η τιμή πώλησης , ούτε επί του προϊόντος , ούτε σε πινακίδα στο σημείο όπου πωλείτο το συγκεκριμένο είδος, κατά παράβαση του άρθρου 1 (παρ.2) της Υ.Α. Α2-718/2014.