Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 681 / 25.05.2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη,  πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500 € ) στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «Κ. ΛΑΓΑΡΟΥ – Α. ΛΑΓΟΣ ΙΚΕ», που βρίσκεται στο Γέρακα Αττικής, στην Λεωφ. Μαραθώνος 150 , με Α.Φ.Μ  093409575 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, σύμφωνα με τα άρθρα 105 παρ . 3,  84 παρ. 11 και 86 παρ. 2 της Υ.Α. 91354 /2017 ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)  (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.08.2017) διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις  09/ 05 / 2018 διαπιστώθηκε η ελλειπής συμπλήρωση παραστατικών διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης καθώς και η έλλειψη σφραγίδων και φακέλων τεκμηρίωσης των ογκομετρητών των βυτιοφόρων οχημάτων του ως άνω αναφερομένου πρατηρίου , κατά παράβαση των άρθρων 105 παρ . 1 Δ και 1Η , 84 παρ. 1 και 4 και   άρθ. 86 παρ. 1 της Υ.Α. 91354 /2017 (Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 )