Με την υπ’αρ. 6925/7-5-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ.14α) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «ALBATROS LTD – MARINE SUPPLIES – FLISVOS MARINA » επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στο κατάστημα της παραπάνω επιχείρησης στη Μαρίνα Φλοίσβου, διαπιστώθηκε ότι για τα προϊόντα POLYMARINE LTD INFLATABLE BOAT ADHESIVE και SPRAY 3 M SCOTCH-WELD 90 , δεν αναγραφόταν τιμή πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 2 (παρ.1) της Υ.Α. Α2-718/2014.