Με την υπ’αρ. 7060/11-5-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 90 (παρ.4) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Γ.-ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Χ.ΟΕ.» (έδρα: Λεωφ. Ιασωνίδου 54 , Ελληνικό), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 29.04.2015 στην καφετέρια που διατηρεί στο Ελληνικό, επί της Λεωφ. Ιασονίδου 54, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναρτημένος τιμοκατάλογος στην εξωτερική όψη της κυρίας εισόδου του καταστήματος , ούτε σε άλλο εμφανές σημείο , κατά παράβαση του άρθρου 90 (παρ.2) της Υ.Α. Α2-718/2014.