Με την με αριθ. 7454/26-09-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00), στην εταιρεία ΣΙΛΕΒΙΣΤΑΣ ΑΘ. ΗΛΙΑΣ για παράβαση των διατάξεων της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης γιατί σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο κατάστημα της εταιρείας επί της οδού Πευκών 78 στη Μεταμόρφωση στις 04-09-2019 και στις 16-09-2019 για την ύπαρξη και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης  προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών, κατά παράβαση του άρθρου 117§4 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που τιμωρείται διοικητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 117 παρ. 14γ της με αριθ. 91354/2017 Υ.Α.