ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 761/11-03-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση

CHEN YU & ΣΙΑ ΕΕ – ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, Αχαρνών 104 – Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 01-03-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα προϊόντα «καπέλα» και «παπούτσια», κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. αντίστοιχα.