ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 798/30-04-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο 21.000 € (είκοσι μία χιλιάδων ευρώ) στο

πρατήριο καυσίμων «ΞΕΝ. ΖΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Εθν. Αντιστάσεως 38, 15232 Χαλάνδρι),

διότι μετά από μετρολογικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 6-4-15 και 7-4-15, διαπιστώθηκε ότι η σφράγιση των δύο μετρητών της αντλίας στα κρίσιμα σημεία (κύρια και λοιπά), δεν είχε γίνει από εξουσιοδοτημένο από το Υ.Π.Α.Π.Ε. συνεργείο ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης αντλιών, όπως επίσης ότι το πρατήριο δεν διέθετε φάκελο τεκμηρίωσης της αντλίας LPG. Τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις των άρθρων 105 παρ. 1, 106 παρ. 1 και 107 παρ. 3 της Υ.Α. 718/2014 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., ΦΕΚ 2090 Β’).