Επιβολή προστίμου για έλλειψη επί του τιμοκαταλόγου της ένδειξης «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ –ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) και για έλλειψη αναγραφής της ειδικότερης ονομασίας του είδους και του όγκου της συσκευασίας σε ml σε αναψυκτικά και ποτά ( Άρθρο 91 παρ2,4 της Α2-718/2014)

Με την υπ’αρ. 8108/26-09-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Δυτικού τομέα επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1000.00) ευρώ στην επιχείρηση «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με έδρα επί της οδού Γ.Παπανδρέου 60, στο Δάσος Χαϊδαρίου, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήσανε ελεγκτές της υπηρεσίας μας στο ανωτέρω κατάστημα στις 16/09/2016 για την εφαρμογή των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, διαπιστώθηκε α) ότι δεν αναγραφόταν επί του τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο με κεφαλαία γράμματα ίδιου μεγέθους με την γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών, η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ(ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» κατά παράβαση του Άρθρου 91 παρ2 της Υ.Α Α2-718/2014(ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και β) ότι δεν αναγραφόταν επί του τιμοκαταλόγου η ειδικότερη ονομασία του είδους και ο όγκος της συσκευασίας σε mlγια τα αναψυκτικά και για το μπουκάλι της μπύρας AMSTELRADLER 2,00%alc, oόγκος της συσκευασίας σε mlκατά παράβαση του άρθρου 91 παρ 4ε της Υ.Α Α2-718/2014(ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.