Με την με αρ. πρωτ. 8168/20-11-17 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «HUANGHONGHUAN», με έδρα την οδό Θησέως 28, στο Μαρούσι, για έλλειψη των ενδείξεων των ιφανσίμων ινών και της περιγραφής της σύνθεσης των ινών επι του τιμολογίου πώλησης αυτών κατά παράβαση των Αρθρ. 61§3 της Υ.Α. 91354 «Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).